Reglement

Verenigingsgebonden richtlijnen, afspraken en informatie


 1. Vereniging De Moedige Toeristen Lille is een wielerclub die zich als doel stelt om wekelijks vriendschappelijke wielertochten te organiseren voor zowel de snelle, de ervaren als de recreatieve fietsliefhebber. Elke officiële rit wordt aangevat en afgesloten in het clublokaal “Staminée de Crawaett”, Kerkplein te Lille.
 2. Het clubbestuur wil om de 4 jaar nieuwe clubkledij aanbieden aan zijn leden naar de inzichten van een nieuw hedendaags ontwerp. De kledijsponsors die een financiële bijdrage leveren, dienen zich dus telkens voor een cyclus van 4 jaar te engageren. De volgende cyclus zal lopen van 2018 tot 2021. De coronacrisis in 2020 en deels 2021 en de maatregelen die werden genomen door de overheid, hebben ervoor gezorgd dat het wielerjaar 2020 een verloren jaar werd. De wieleroutfit zal dan ook in het seizoen 2021 en 2022 behouden blijven. Een nieuwe cyclus van 4 jaar zal daarmee aanvangen in 2023.
 3. De club staat open voor wielertoeristen uit een brede regio, zowel uit Groot Lille als buiten de onze gemeente. De minimum leeftijd is 14 jaar. Kandidaten melden zich aan bij het bestuur.
 4. Algemene veiligheid primeert. Het dragen van een fietshelm is verplicht. Elke fietser komt naar het vertrekpunt met een racefiets of MTB die volledig in orde en veilig is.
 5. De club beschikt over een website : moedigetoeristen.be. Hierin kunnen de leden onder andere de kalender en het parcours van de geplande ritten raadplegen. Ook allerlei info zoals nieuwsbrieven, verslagen van vergaderingen, regelmaat, foto’s enz. zijn hierop terug te vinden.
 6. Het seizoen begint de eerste zondag van maart, en eindigt de tweede zondag van oktober. In die periode wordt elke zondag een rit gepland voor 3 fietsgroepen. Ook op feestdagen zoals bv. Pinkstermaandag, Paasmaandag, OLH Hemelvaart, enz. worden fietsroutes gepland. Zoals hierboven vermeld kan het parcours van elke rit gevonden worden op de website.
 7. Kledij: Het clubbestuur heeft gekozen voor de topkwaliteit van fietskledij Vermarc. Bij aanvang van elke vierjarige cyclus ontvangt elk lid een volledig nieuwe wieleroutfit bestaande uit wielertrui korte en lange mouwen, korte en lange broek, rode kousen. De waarde van de ter beschikking gestelde kledij bedraagt ca. 280€ en wordt aan elk vast lid gratis aangeboden. De club plaatst jaarlijks ( december) een gegroepeerde bestelling bij de kledijleverancier. Zo kan iedereen naar behoefte tegen de aankoopprijs bijkomende kledij bij bestellen.
 8. Lidgeld: Alle leden betalen jaarlijks 60€ lidgeld. Nieuwe leden betalen bij aansluiting naast het lidgeld een waarborg van 150€ . Deze waarborg kunnen ze terug verdienen door elk seizoen minstens 12 officiële ritten mee te rijden. Zij ontvangen het waarborg terug bij de volgende inschrijving Wegens de coronamaatregelen wordt er voor het jaar 2021 geen lidgeld gevraagd.
 9. De fietsgroepen:
  • A -groep voor de snelle fietser
  • B-groep voor de recreatieve fietser
  • C -groep: ladies only.
  • (Zie verder bij rubriek “Rijsystemen”) Elke groep, uitgezonderd groep C, staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke leden. De club streeft ernaar dat elke groep vertegenwoordigd is in het bestuur.
 10. Vertrek - tijdstip: - Alle groepen vertrekken de eerste week van het seizoen om 09.00u. Nadien vertrekt de A-groep steeds om 08.30u. Ander vertrekuur voor de A-groep is mogelijk omwille van weersomstandigheden maar dan wordt dit via de wattsapp groep DMT-A bekend gemaakt. - De B-groep vertrekt om 9.00u, later op het seizoen mogelijk om 08.30u. - Ladies only vertrekt steeds om 09.00u. - Er wordt steeds klokslag vertrokken aan het clublokaal. Het voorgestelde programma is een richtlijn en kan omwille van het aantal aanwezigen en/of de weersomstandigheden ter plaatse in overleg worden aangepast. Het is dus belangrijk dat u tijdig aanwezig bent op de vertrekplaats. - In oktober wordt er ook gestart om 09.00u. - De mountainbikers vertrekken steeds om 08.30u.
 11. De afstanden:
  • A-groep : 70km – 100km
  • B-groep : 45 à 60 km
  • C-groep: ladies only
  Opmerking: bij slechte weersomstandigheden kan bij vertrek door een bestuurslid beslist worden een alternatieve route te fietsen.
 12. Verzekering - aansprakelijkheid
  • Door als wielertoerist in groep te rijden, waarbij aan een hogere snelheid wordt gereden en weinig afstand wordt gehouden, begeeft men zich - volgens de verzekering - in een gevaarlijke situatie. Men heeft hierdoor voor de verzekering, stilzwijgend, het risico genomen dat valpartijen of ongevallen tussen de fietsers onderling, aanvaard. Een schadegeval in groep behoort dus tot het normale risico van het wielrennen die door wielertoeristen worden aanvaard. Wetgeving ‘wegverkeersreglement’ 8.3.2, 10.1.1° en 10.1.3° ( Brussel 15.11.1996 TAGR 1998, 12918) en RB Turnhout 7.10.2001, TAVW 2003, afl2 ; Politie Antwerpen 18.10.2000 AE 11195) Dus als men in groep rijdt, kan bij een ongeval een mederijder van de wielerclub niet aansprakelijk worden gesteld voor het schadegeval. Heel belangrijk is dat u zich informeert bij uw verzekeringsmaatschappij en uw verzekeringspolis analyseert.
 13. Rijsystemen
  • A-groep: - De groep vertrekt aan ca. 30 km/u. Daarna zal een tempo van max 35 km/u opgepikt worden. We rijden in een dubbele rij , 2 aan 2 en na 2 kilometer schuift er een nieuwe renner mee naar de kop. Men neemt dus gedurende 4 kilometer de kop om nadien te recupereren en langzaam opnieuw naar voren te schuiven. - Halfweg de rit wordt er een sanitaire stop voorzien. - Na de stop wordt er in “het bolleke” gereden, dwz. kop over kop en aan een maximumsnelheid van 40 km/u. Het is belangrijk dat iedereen deze aangegeven snelheid zelf bewaakt. Het is immers de bedoeling dat iedereen die meerijdt ook mee kan draaien en een goed gevoel ervaart. - Indien er te snel gereden wordt, zal er gebeld worden door de groepsverantwoordelijke ( = bestuurslid) en dient het tempo verlaagd te worden. - Finale : de laatste 15 kilometers (ongeveer) mag er aan vrije snelheid gereden worden waarbij de competitiviteit mag bovenkomen. De algemene veiligheid blijft primeren. - Het gebeurt dat niet aangeslotenen occasioneel willen meerijden. Dit is geen probleem. Familieleden, vrienden of kinderen van clubleden mogen dit op voorwaarde dat ze zich houden aan de algemene regels. De A-renners rijden de 1x per maand een rit waarbij het rijsysteem van de B-groep wordt gehanteerd. Dit betekent dat de hele rit 2 aan 2 gereden wordt waarbij de nagestreefde snelheid om en bij de 35 km/u zal liggen. Men rijdt in een dubbele rij en enkel 2 of 3 kilometer schuift er een nieuwe renner mee naar de kop. Men neemt dus gedurende 4 of 6 kilometer de kop om nadien te recupereren en langzaam opnieuw naar voren te schuiven. De rit waarbij er maandelijks in dit rij systeem wordt gefietst, wordt vermeld op het programma.
  • B-ploeg: - Bij de B ploeg ligt de snelheid tussen 25-28km/u, rekeninghoudend met de zwakste schakel. - Finale : vanaf Ijsboerke, sportcentrum Poeyelhei of Vispluk is de snelheid vrij. - Men rijdt in een dubbele rij , 2 aan 2 en elke kilometer schuift er een nieuwe renner mee naar de kop. Men neemt dus gedurende 2 kilometer de kop om nadien te recupereren en langzaam opnieuw naar voren te schuiven. - Onder het motto “samen uit, samen thuis”, worden geen wielervrienden achtergelaten en primeert de samenhorigheid.
  • C-ploeg: Ladies only - Bij de C-groep ligt de snelheid tussen 20-25km/u. - De groep rijdt steeds het tempo van de traagste fietser.
 14. MTB: Vanaf het seizoen 2018 zullen de mountainbikers ook “aanwezigheidsstempels” kunnen behalen in september (4) en oktober (2). De ritten of plaatsen zullen ook aangegeven worden op de maandplanning. Alle gemaakte afspraken geldend voor de wegtoeristen zullen ook gelden voor de mountainbikers.( vertrekuur, kledij, helm, …)
 15. Regelmaat: Elk lid dat aan een geplande rit deelneemt (zowel zondag, feestdag en maandelijkse zaterdagrit), zal een deelname achter zijn naam krijgen, op voorwaarde dat hij in volledige clubkledij is en een helm draagt. Uitzondering wordt gemaakt bij regenweer waarbij een “vreemd” regenvestje toegelaten is.
  Men draagt uitsluitend kledij van het lopende kledij ontwerp. Trui of broek van vorige edities worden niet beschouwd als correcte kleding. DMT staat er op dat de groep een correcte uitstraling geeft naar de buitenwereld en de sponsors. De stand van de regelmaat zal regelmatig op de website gepubliceerd worden. Diegene die het meeste aantal deelnames behaalt, wordt clubkampioen.
 16. Onvoldoende deelname Het clubbestuur verwacht dat fietsleden zich zoveel mogelijk engageren. Leden die geen 12 ritten hebben meegereden, betalen 25 € extra lidgeld voor het volgende seizoen. Clubleden die omwille van “heirkracht” (ziekte, ongeval, …) onvoldoende hebben kunnen meerijden, kunnen door het bestuur worden “gedelibereerd”.
 17. Jaarlijks wordt het wielerseizoen afgesloten met een feest. Details kunnen jaarlijks herbekeken worden afhankelijk van de financiële situatie. De sponsors en clubkampioen worden hier gevierd. Er wordt ook teruggeblikt op het afgelopen seizoen en de financiële toestand van de clubkas.
 18. Participeren vindt het clubbestuur belangrijk. Voor de aanvang van het nieuwe seizoen worden alle leden uitgenodigd voor een algemene vergadering in het clublokaal. Na de vergadering kan er ingeschreven worden voor het volgend seizoen en bijkomende clubkledij besteld worden. Het is de bedoeling dat op deze vergadering iedereen de kans krijgt om suggesties te formuleren en knelpunten aan te geven die voor verbetering vatbaar zijn.
 19. Het bestuur komt 4 keer ( februari – april – september – algemene vergadering) samen om de voortgang, de nieuwe initiatieven en eventuele bijsturingen te bespreken. De notulen van elke bestuursvergadering worden op de website geplaatst.
 20. DMT vestigt de nadruk op het sportieve aspect van de werking en beperkt zich in het organiseren van nevenactiviteiten. Er worden -tenzij hoogst uitzonderlijk- geen traktaties in het clublokaal of elders gegeven vanuit de clubkas en ook op de bestuursvergaderingen zullen de bestuursleden hun eigen drank bekostigen.
 21. Dit reglement kan, indien de noodzaak zich opdringt, ten allen tijde door het bestuur worden aangepast. Het zal in elk geval jaarlijks geactualiseerd worden.

Info- en richtlijnen opgesteld en bekrachtigd door het bestuur op 16.02.2022.